Wiele banków w 1 miejscu

Infolinia
17 850 78 00

 

Regulamin

POLITYKA COOKIES

 1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 3. Operator serwisu http://multika24.com.pl jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
 4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
  1. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
  2. przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
 5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
 7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
 8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
 9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PROWADZONA POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1. Postanowienia ogólne

Regulamin w zakresie danych osobowych, (dalej jako: „Regulamin”) dotyczy usług świadczonych (w tym również usług świadczonych drogą elektroniczną)  MULTIKA KRZYSZTOF WOŹNIAK, NIP: 8661610159, Rzeszów, ul. Artura Grottgera, nr 26, 35-005 Rzeszów.

§2.  Definicje

 1. Administrator danych osobowych – oznacza firmę MULTIKA KRZYSZTOF WOŹNIAK, NIP: 8661610159, Rzeszów, ul. Artura Grottgera, nr 26, 35-005 Rzeszów.
 2. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną korzystającą z usług świadczonych przezMULTIKA KRZYSZTOF WOŹNIAK.
 3. Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 4. Przetwarzanie danych osobowych - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 5. Podmiot przetwarzający -  oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
 6. Strona przetwarzająca -  oznacza osobę fizyczną lub prawną, która z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – może przetwarzać dane osobowe;
 7. RODO - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

§3. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe będą zbierane i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z usług. Bez podania danych osobowych świadczenie usług nie będzie możliwe.
 3. Przetwarzanie danych przez Administratora będzie odbywało się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b RODO lub na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a RODO, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celu lub celach wyraźnie określonych lub celach prawnie uzasadnionych w zakresie usług oferowanych przez Administratoradane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń– odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę oraz w celach wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych takich jak: wystawienia i przechowywania rachunków, faktur VAT, dokumentów rozliczeniowych, potwierdzeń zapłaty.
 4. Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Administratora:

1. dane zwykłe takie jak:

a) Imię i nazwisko

b) PESEL

c) Adres e-mail

d) Adres IP

e) Numery telefonów

f) Adres/y zamieszkania

g) Data urodzenia

h) NIP

i) Seria i numer dowodu tożsamości

j) Imiona rodziców

k) Numery rachunków bankowych

l) Dokumenty, kserokopie dokumentów, obrazy.

m) Dane finansowe

n) Miejsce pracy

o) Dane zawodowe

p) Status rodzinny

r) Status majątkowy

2. Administrator nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danychbiometrycznych, danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.

3. Administrator dokonuje profilowania danych celem oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy finansowej.

5. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Administratora.

6. Użytkownik ma również prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik będzie miał prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Użytkownik ma również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Administratora, w celach prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

8. Administrator przekazuje dane podmiotom przetwarzającym je w jego imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu czynności tj.: pracownikom, agentom, agencjom reklamowym i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży usług. Innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu: podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską; podmiotom prowadzącym działalność płatniczą i kredytową (banki, instytucje płatnicze), podmiotom współpracującym przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

9. Dane będą przechowywane przez Administratora przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, nie krótszy niż okres przedawnienia wynikających z przepisów prawa publicznego, takich jak np. okres przedawnienia należności podatkowych. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Administratora lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

10. Administrator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

11. Użytkownik nie ma możliwość korzystania z usług anonimowo lub pod pseudonimem.

12. Mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Administrator podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne celem zapewnienia zgodności przetwarzania danych z wymogami prawa. W szczególności Administrator dokonuje:

a) szyfrowania i ochrony danych osobowych przy użyciu narzędzi, oprogramowania informatycznego: zapory sieciowe, regularnego skanowania komputerów oraz innego sprzętu celem zabezpieczenia przed złośliwym oprogramowaniem, bezpiecznej archiwizacji danych oraz szyfrowania danych przechowywanych na dyskach zewnętrznych, pseudonimizacji.

b) fizycznego zabezpieczenia danych zbieranych i przetwarzanych w sposób inny niż informatyczny (zautomatyzowany), poprzez zapewnienie ochrony przed dostępem podmiotów nieuprawnionych, w postaci szaf oraz pomieszczeń zamykanych, do których dostęp mają tylko i wyłącznie pracownicy określeni iupoważnieni przez Administratora oraz działający na jego polecenie.

c) przyjęcie i wdrożenie wewnętrznej polityki w zakresie postępowania co do zbierania i przetwarzania danych oraz utrzymywania wysokiego poziomu środków fizycznych oraz technicznych zabezpieczenia danych, określającej m.in. postępowanie w zakresie ochrony danych przez pracowników mających do nich dostęp, stosownie procedur w zakresie zakończenia pracy przy przetwarzaniu danych.

13. Administrator prowadzi rejestr czynności, który zawiera co najmniej:

a) imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe Administratora, a także współadministratorów, przedstawiciela Administratora i inspektora ochrony danych;

b) cele przetwarzania danych;

c) opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz kategorii danych ich dotyczących;

d) kategorie odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych;

e) gdy ma to zastosowanie, przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwa tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a w przypadku przekazań, o których mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi, dokumentacja odpowiednich zabezpieczeń;

f) jeżeli jest to możliwe, o planowanych terminach usunięcia poszczególnych kategorii danych;

g) jeżeli jest to możliwe, o ogólnym opisie technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 ust. 1 - §3 ust. 12 niniejszego Regulaminu.

§4. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 3. Administrator ma prawo w każdym czasie zmienić Regulamin. Użytkownik jest związany nową treścią Regulaminu w przypadku wyrażenia zgody na jego treść. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyrazi zgody na nową treść Regulaminu, świadczenie usług nie będzie możliwe, a ewentualnie zawarte umowy ulegną rozwiązaniu.

 

Kalkulator kredytowy

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!
pola oznaczone * są wymagane

Kursy walut

Kurs walut Notowanie z: 2023-11-30
USD 3,9810 0.84% 0.0332 zł
EUR 4,3492 0.38% 0.0165 zł
CHF 4,5510 1.06% 0.0479 zł
GBP 5,0350 0.57% 0.0284 zł

Nasi partnerzy

Odwiedź nas na Google+

Ta strona korzysta z cookies OK, rozumiem Więcej informacji