Wiele banków w 1 miejscu

Infolinia
17 850 78 00

 

Warto wiedzieć

Obligacje skarbowe sposobem na wyższą emeryturę?

Przyszły emeryt musi nie tylko rozstrzygnąć, czy samodzielnie oszczędzać z myślą o odłożeniu pieniędzy na czas po zakończeniu aktywności zawodowej, ale i zdecydować w jaki sposób to robić. Jeśli już wybierze rodzaj konta emerytalnego, z którego będzie chciał korzystać, to czeka go jeszcze decyzja w jaki instrument finansowy zainwestować środki. Przedstawiamy dwie propozycje łączące w sobie korzyści kont emerytalnych i walory obligacji skarbowych.

O konieczności samodzielnego oszczędzania na emeryturę napisano już mnóstwo publikacji, o znaczeniu takich działań przekonywano w bardzo wielu akcjach informacyjnych. Tych, których nie przekonują argumenty o godnym życiu, możliwości realizacji swoich pasji i planów, powinien przekonać aspekt finansowy. Według obecnych wyliczeń wysokość emerytury będzie wynosiła nieco ponad połowę ostatniego wynagrodzenia. Prognozy mówią, że dzisiejsi 30-latkowie kończąc aktywność zawodową otrzymają z ZUS niespełna 40% ostatniego uposażenia. Wszystko przez fakt, że żyjemy coraz dłużej, więc zgromadzony w czasie pracy zawodowej kapitał musi wystarczy na coraz dłuższy okres.

Samodzielne działania

Możliwości oszczędzania na przyszłą emeryturę jest bardzo wiele, część z nich wiąże się z korzyściami podatkowymi wkrótce po odłożeniu pieniędzy, inne z możliwością otrzymania premii za oszczędzanie z budżetu państwa albo odkładaniem przynajmniej części pieniędzy przez pracodawcę. Oczywiście nie ma przeszkód, by gromadzić środki zupełnie samodzielnie, np. systematycznie odkładając określoną kwotę czy inwestując oszczędności w różne instrumenty finansów, np. w obligacje skarbowe, fundusze inwestycyjne czy akcje.

Instytucje finansowe przygotowały dla przyszłych emerytów różnorodne rozwiązania bazujące na opisanych w przepisach Indywidualnych Kontach Emerytalnych (IKE), Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) i Pracowniczych Programach Emerytalnych (PPE). Wśród dostępnych propozycji jest produkt łączący zalety IKE/IKZE oraz walory obligacji skarbowych emitowanych przez Ministra Finansów. Mowa o rachunkach IKE Obligacje i IKZE Obligacje z oferty banku PKO BP.

Kilka słów wyjaśnienia

Zacznijmy od krótkiego przedstawienia podstawowych kwestii. Oszczędzanie na IKE bądź IKZE możliwe jest w ramach rocznych limitów ustalanych przez ministra zajmującego się sprawami społecznymi. W przypadku IKE z korzyści podatkowych (brak podatku od zysków kapitałowych) można skorzystać dopiero po spełnieniu warunków ustawowych, czyli osiągnięciu 60 r.ż. i to po warunkiem, że wpłaty na IKE były dokonywane przez minimum 5 lat. Natomiast oszczędzanie na IKZE pozwala na obniżenie podstawy opodatkowania w danym roku o kwotę wpłaconą na ten rachunek i tym samym zapłacenie niższego podatku, ale ze zgromadzonych oszczędności można skorzystać dopiero po ukończeniu 65 r.ż. i wtedy od wypracowanego zysku trzeba zapłacić zryczałtowany 10-procentowy podatek.

Przy obu formach oszczędzania możliwe jest wcześniejsze wycofanie pieniędzy (tzw. zwrot), co wiąże się z koniecznością spełnienia pewnych warunków oraz obowiązkiem zapłacenia podatku dochodowego (IKZE) lub od zysków kapitałowych (IKE).

Obligacje skarbowe to jeden z najbezpieczniejszych papierów wartościowych, gdyż zwrot kapitału przeznaczonego na zakup obligacji jest gwarantowany przez Skarb Państwa. Na dodatek roszczenia właścicieli obligacji mają pierwszeństwo przed zaspokojeniem innych zobowiązań budżetu państwa. Jako, że środki pozyskane ze sprzedaży obligacji skarbowych przeznaczone są na realizację potrzeb finansowych państwa, to Minister Finansów dba o takie ich warunki, by były one jak najatrakcyjniejsze dla inwestorów, by chcieli oni kupować obligacje.

Bank PKO BP postanowił połączyć walory obligacji i zalety IKE/IKZE i stworzył bardzo specyficzne produkty.

Specyfika IKE Obligacje i IKZE Obligacje

Decydując się na tego typu formę gromadzenia środków, przyszły emeryt zyskuje nieopodatkowane zyski, bezpieczeństwo gwarantowane przez Skarb Państwa i niskie opłaty za prowadzenie konta.

W ramach IKE/IKZE Obligacje można kupować tylko niektóre rodzaje obligacji skarbowych, konkretnie roczne (ROR) i dwuletnie (DOR), których oprocentowanie jest zmienne, trzyletnie z oprocentowaniem stałym (TOS) oraz cztero- (COI) i dziesięcioletnie (EDO). Oprocentowanie tych dwóch ostatnich jest z góry określone na pierwszy rok oszczędzania, natomiast w kolejnych okresach stanowi sumę rocznej inflacji i określonej marży podanej w liście emisyjnym; przy czym w przypadku COI odsetki są wypłacane co rok, natomiast przy EDO są dopisywane do kapitału (tym samym zwiększa się kwota, od której są liczone odsetki w kolejnym okresie) i udostępniane dopiero na koniec okresu umownego.

Oszczędzając na IKE/IKZE Obligacje, można zdecydować się na jeden rodzaj obligacji lub zaznaczyć, że oczekujemy, by zarządzający produktem kupował różne walory (w ujęciu procentowym) przez nas wskazane. Po zakończeniu okresu oszczędzania pieniądze wraz z odsetkami są natychmiast przeznaczane na zakup nowych obligacji, zgodnie ze złożoną wcześniej dyspozycją. Przyszły emeryt odnosi przez tym dodatkową korzyść, bo dzieje się to w drodze zamiany, czyli cena nowych obligacji wynosi 99,90 zł, a nie 100 zł.

Nie ma przeszkód, by zmienić złożoną wcześniej dyspozycję i określić nowe zasady nabywania kolejnych obligacji, dopasowując swoją strategię do aktualnej sytuacji na rynkach finansowych.

Warunki prowadzenia kont

Możliwe jest posiadanie po jednym rachunku IKE i IKZE. Konta IKE/IKZE Obligacje można założyć w oddziałach banku PKO BP lub w placówkach jego Biura Maklerskiego. Przepisy dopuszczają, by wpłaty były w gotówce lub przelewem, także w formie wypłaty transferowej z posiadanego wcześniej konta IKE/IKZE w innej instytucji finansowej. Wystarczy okazać dowód tożsamości, podać numer PESEL, po czym podpisać umowę i określić jakie obligacje i w jakich proporcjach mają być kupowane.

Opłaty za prowadzenie konta IKE Obligacje naliczane są jako określony procent od wartości nominalnej zapisanych na nim obligacji 31 grudnia danego roku i pobierane 20 lutego następnego roku kalendarzowego. Należność nie może być wyższa niż 200 zł (według tabeli opłat i prowizji Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego z 2023 r.).

Roczna opłata za prowadzenie konta IKZE Obligacje jest stała i wynosi 80 zł (według stanu w 2023 r.). Jest ona pobierana jednorazowo (jeśli wpłata jest wyższa od opłaty) bądź sukcesywnie do pełnej należności ze środków wpływających na konto IKZE Obligacje z tytułu wpłat, odsetek bądź środków z wykupu obligacji.

W obu przypadkach opłata nie jest pobierana za rok kalendarzowy, w którym została podpisana umowa; dzieje się to dopiero w lutym następnego roku.

W każdej chwili można zakończyć oszczędzanie i wypowiedzieć zawartą umowę. W takim przypadku następuje zwrot zgromadzonych środków według zasad dotyczących IKE bądź IKZE. Trzeba przy tym pamiętać, że przedterminowy wykup obligacji wiąże się z koniecznością poniesienia opłat uzależnionych od momentu, kiedy dochodzi do takiego działania. Decydując się na częściowy zwrot środków z IKE Obligacje (z konta IKZE można wycofać tylko wszystkie pieniądze) należy zadbać, by zostały wykupione te obligacje, odnośnie których opłaty są niższe.

Istotne szczegóły

Opłaty związane z przedterminowym wykupem obligacji nie są pobierane, gdy wynika to ze złożenia dyspozycji wypłaty (także wypłaty transferowej), wtedy narosłe odsetki wypłacane są w całości.

Jak wspomnieliśmy wcześniej, wpłat na IKE bądź IKZE można dokonywać w ramach rocznych limitów. W przypadku IKE/IKZE Obligacje środki z wykupu obligacji oraz należne odsetki nie są zaliczane do rocznego limitu wpłat.

Kwota oszczędności przekazywana jest oszczędzającemu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia dokumentów z wnioskiem o zakończenie oszczędzania. Pieniądze mogą być odebrane w kasie bądź przelane na wskazany przez oszczędzającego rachunek bankowy.

Wypłata może być dokonana jednorazowo bądź w ratach, z zastrzeżeniem, iż w przypadku wypłaty w ratach wymagane jest podanie rachunku bankowego. W wariancie ratalnym środki z IKZE wypłacane są przez co najmniej 10 lat, ale jeśli wpłaty na IKZE były dokonywane krócej, wypłata w ratach rozkładana jest na okres równy okresowi, w jakim środki były gromadzone. W każdym czasie można zmienić wniosek o dokonanie wypłaty w ratach i zażądać wypłaty jednorazowej.

Warto pamiętać, iż oszczędzający, który dokonał wypłaty jednorazowej albo wypłaty pierwszej raty, nie może ponownie założyć Konta IKZE. Z kolei po wypłacie z IKE nie można ponownie założyć konta tego typu.

 

2023-11-13
Zobacz wszystkie

Kalkulator kredytowy

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!
pola oznaczone * są wymagane

Kursy walut

Kurs walut Notowanie z: 2024-07-16
USD 3,9083 0.32% 0.0123 zł
EUR 4,2604 0.25% 0.0105 zł
CHF 4,3658 0.18% 0.0078 zł
GBP 5,0668 0.13% 0.0065 zł

Nasi partnerzy

Odwiedź nas na Google+

Ta strona korzysta z cookies OK, rozumiem Więcej informacji