Wiele banków w 1 miejscu

Infolinia
17 850 78 00

 

Warto wiedzieć

Program Bezpieczny Kredyt 2% – co trzeba wiedzieć?

Program Bezpieczny Kredyt 2% to kolejny pomysł na umożliwienie młodym ludziom zamieszkania we własnym mieszkaniu lub domu. Zgodnie z założeniami państwo ma przez 10 lat dopłacać do zaciąganego zobowiązania, co pozwala bankom obliczać zdolność kredytową według korzystniejszych dla kredytobiorcy zasad. Szybka spłata kapitału w okresie objętym dopłatą daje przesłanki, by sądzić, że dalsza spłata kredytu nie powinna już stanowić kłopotu. Taki model kredytowania ma skłaniać banki do oferowania kredytów w ramach tego programu na atrakcyjnych warunkach.

Kredyty z dopłatą z budżetu państwa są udzielane w oparciu o przepisy ustawy z 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, która weszła w życie 1 lipca 2023 r. Mowa w niej jest także o Koncie Mieszkaniowym, czyli programie pomocy oszczędzającym na zakup pierwszego mieszkania (w skrócie: oszczędzając systematycznie od 3 do 10 lat można liczyć na coroczne premie wypłacane przez państwo).

Program Bezpieczny Kredyt ma funkcjonować do 2027 r. Nadzorujące go Ministerstwo Rozwoju i Technologii nie widzi przeszkód, by rozpocząć oszczędzanie na Koncie Mieszkaniowym i po 3 latach oszczędzania na nim zaciągnąć bezpieczny kredyt (jednak nie później niż w 2027 r., o ile program nie zostanie przedłużony).

Kto i ile może pożyczyć w ramach programu?

Kredyt hipoteczny w ramach omawianego programu mogą zaciągnąć osoby, które nie ukończyły 45. r.ż. i nigdy wcześniej nie posiadały tytułu własności do domu lub mieszkania ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. Gdy o zobowiązanie będą się ubiegały dwie osoby, to kryterium wieku musi spełniać przynajmniej jedna z nich.

Warto wiedzieć, że w przypadku umowy deweloperskiej nabycie prawa własności lokalu następuje w chwili jego wyodrębnienia, a zatem do czasu takiego wyodrębnienia kredytobiorca spełnia warunki programu. Podobnie najemca/partycypant lokalu w TBS/SIM, gdyż nie jest on właścicielem nieruchomości.

Maksymalne zobowiązanie zaciągnięte w programie na zakup mieszkania lub domu, albo działki, na której ma powstać ten drugi, nie może przekroczyć 500 tys. zł (dla osób samotnych) lub 600 tys. zł (dla małżeństw i osób z dzieckiem), przy czym kredytem można sfinansować tylko 90% kupowanej nieruchomości. Pozostałą kwotę trzeba uzupełnić swoimi środkami, ale wkład własny nie może być wyższy niż 200 tys. zł. Możliwe jest uzyskanie gwarancji wkładu własnego poprzez udział w programie „Mieszkanie bez wkładu własnego”. W przypadku chęci skorzystania z gwarancji BGK, suma tej gwarancji oraz wkładu własnego nie może przekraczać 200 tys. zł oraz 20% całkowitej kwoty wydatków, na które jest udzielany kredyt.

Istnieje też możliwość otrzymania 100 tys. zł (dla jednoosobowego gospodarstwa domowego) lub 150 tys. zł (dla par/małżeństw i singli z dzieckiem) na dokończenie budowy domu, jeśli inwestycja była dotąd finansowana za gotówkę.

Dodatkowe warunki

Wnioskodawca musi być obywatelem Polski (lub prowadzić z taką osobą wspólne gospodarstwo domowe i wspólnie z nią wnioskować o bezpieczny kredyt) i w dniu składania wniosku nie może być stroną umowy o kredyt hipoteczny zawartej w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

Przepisy wymagają, by kredytobiorca prowadził gospodarstwo domowe w Polsce (nie można zaciągnąć bezpiecznego kredytu mieszkając za granicą), a później zamieszkał w kupionej nieruchomości (musi się to stać w ciągu 24 miesięcy od dnia zgłoszenia zakończenia budowy domu jednorodzinnego, nabycia prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego lub spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. W przeciwnym wypadku traci się prawo do dopłat do rat kredytu). Do czasu spłaty zobowiązania kupiona na kredyt nieruchomość nie może być wynajmowana, ale fakt zamieszkania w niej innych osób (np. partnera/ki) nie ma znaczenia.

Program pozwala na zakup nieruchomości na rynku pierwotnym i wtórnym, nie obowiązują żadne limity dotyczące ceny metra kwadratowego. Tym samym kredytobiorca ma pełną swobodę co do wyboru lokalizacji i standardu kupowanego mieszkania czy domu.

Wyjątki od reguły

Z bezpiecznego kredytu mogą skorzystać także osoby posiadające w przeszłości udział nie wyższy niż 50% we współwłasności mieszkania, o ile nabyły go w drodze dziedziczenia i nie zamieszkują w tym mieszkaniu od co najmniej 12 miesięcy.

Ponadto z programu można skorzystać także wtedy, gdy prawo własności nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, które posiadał kredytobiorca lub osoba prowadząca z nim wspólnie gospodarstwo domowe, było nabyte w drodze dziedziczenia lub darowizny, które kredytobiorca lub osoba ta zbyli przed ukończeniem 18 lat.

Istnieje także możliwość skorzystania z bezpiecznego kredytu 2% w przypadku posiadania w przeszłości prawa własności nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego wyłączonego z użytkowania na podstawie decyzji organu nadzoru budowlanego wydanej w związku z katastrofą budowlaną lub ze skutkami powodzi, wiatru, osunięcia ziemi lub działania innego żywiołu, o ile nastąpiło to co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie kredytu w programie.

O Bezpieczny Kredyt może się też ubiegać osoba, której współmałżonek posiadał kiedyś tytuł prawny do nieruchomości, ale jej zbycie nastąpiło przed zawarciem związku małżeńskiego. Prowadząc wspólne gospodarstwo domowe z małżonkiem, taka osoba może starać się o kredyt w wysokości 600 tys. zł.

Zasady spłaty

Bezpieczny kredyt jest udzielany min. na 15 lat w systemie rat malejących ze stałym oprocentowaniem, co pozwoli na szybkie spłacanie kapitału. Takie zasady obowiązują przez 10 lat, kiedy to kredytobiorca będzie otrzymywał dopłaty z budżetu państwa (dzięki temu w tym czasie oprocentowanie kredytu wyniesie 2% powiększone o marżę i prowizję – jeśli będzie pobierana – banku). Po tym okresie raty będą stałe a oprocentowanie zmienne.

Na wysokość raty po okresie wsparcia wpływ będzie miało kilka czynników, m.in. pierwotny okres finansowania (im krótszy, tym większa część kapitału została już spłacona przez kredytobiorcę), aktualny poziom stóp procentowych.

Przewidziano mechanizmy, które mogą pomóc w indywidualnych przypadkach, gdy wysokość raty będzie zbyt dużym obciążeniem dla kredytobiorcy. W takiej sytuacji będzie on uprawniony np. do skorzystania z wydłużenia okresu spłaty kredytu o maksymalnie 5 lat.

Zakłada się, że przejście na ten system nie wywoła kłopotów ze spłatą rat, gdyż zostanie już spłacona znaczna część zadłużenia, od którego liczone są odsetki, a sytuacja finansowa kredytobiorcy może ulec polepszenia (wyższe zarobki, posiadanie oszczędności).

Przepisy mówią też, że spłata zobowiązania musi nastąpić do ukończenia przez kredytobiorcę 80 r.ż. Choć długi okres możliwego kredytowania wydaje się być korzystną dla kredytobiorcy okolicznością, to trzeba pamiętać, że licząc zdolność kredytową, banki uwzględnią w analizie fakt, że po przejściu na emeryturę dochody klienta mogą znacząco spaść.

Sytuacje szczególne

W przypadku zbycia kredytowanej nieruchomości w okresie otrzymywania dopłat, prawo do korzystania z nich wygaśnie z ostatnim dniem miesiąca wystąpienia tego zdarzenia, a kwoty uzyskanych po tym dniu dopłat podlegają zwrotowi do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego. Identyczne zasady mają zastosowanie w momencie wynajęcia mieszkania.

W przypadku dokonania przedterminowej spłaty części bezpiecznego kredytu 2% dopłaty do rat wygasają z ostatnim dniem miesiąca wystąpienia tego zdarzenia, a kwoty uzyskanych po tym dniu dopłat podlegają zwrotowi do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego, chyba że spłaty dokonano po upływie 3 lat od dnia udzielenia kredytu, spłata dotyczyła części objętej gwarancją (w przypadku łączenia z programem Mieszkanie bez wkładu własnego), łączna wysokość spłaty i wniesionego wkładu własnego kredytobiorcy nie przekroczyła kwoty 200 tys. zł, łączna wysokość spłaty i zapłaconej przez kredytobiorcę raty kredytu nie przekroczyła w danym miesiącu kwoty pierwszej, pomniejszonej o dopłatę raty kredytu.

Nabycie kolejnej nieruchomości w trakcie otrzymywania dopłat do bezpiecznego kredytu skutkuje utratą prawa do dopłat od chwili wystąpienia tego zdarzenia.

Gdzie można uzyskać Bezpieczny Kredyt?

Obsługą programu zajmuje się Bank Gospodarstwa Kredytowego, który podpisuje z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi porozumienia dotyczące współpracy w jego ramach. Listę podmiotów oferujących finansowanie na zasadach Bezpiecznego Kredytu można znaleźć na stronie BGK.

 

Odpowiedzi na różne pytania związane z Programem Bezpieczny Kredyt 2% znajdują się na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

2023-07-05
Zobacz wszystkie

Kalkulator kredytowy

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!
pola oznaczone * są wymagane

Kursy walut

Kurs walut Notowanie z: 2024-07-16
USD 3,9083 0.32% 0.0123 zł
EUR 4,2604 0.25% 0.0105 zł
CHF 4,3658 0.18% 0.0078 zł
GBP 5,0668 0.13% 0.0065 zł

Nasi partnerzy

Odwiedź nas na Google+

Ta strona korzysta z cookies OK, rozumiem Więcej informacji