Wiele banków w 1 miejscu

Infolinia
17 850 78 00

 

Warto wiedzieć

Pomoc dla kredytobiorców

Osoby spłacające kredyty mieszkaniowe, które znalazły się trudnej sytuacji finansowej mogą skorzystać z pomocy Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK). To „koło ratunkowe” pozwala na pokonywanie kłopotów bez obaw o utratę kredytowanego mieszkania. Wnioski o skorzystanie z pomocy Funduszu można składać do 31 grudnia 2018 r.

Zasoby Funduszu Wsparcia Kredytobioców, powołanego ustawą z 9 października 2015 r., stanowią środki wpłacone przez banki udzielające kredytów mieszkaniowych, zwroty wcześniej udzielonego wsparcia oraz zyski z zainwestowanych wolnych środków FWK. Warunki wsparcia

Przepisy dokładnie określają, kto i w jakich sytuacjach może się ubiegać o wsparcie z Funduszu. Konieczne jest spełnienie choćby jednego z poniższych warunków:

- w dniu złożenia wniosku o pomoc kredytobiorca musi posiadać status bezrobotnego,

- obsługa kredytu mieszkaniowego przez kredytobiorcę pochłania w każdym miesiącu ponad 60 proc. dochodów jego gospodarstwa domowego. Trzeba pamiętać, że do ich wyliczenia nie uwzględnia się m.in. zasiłków z pomocy społecznej, świadczeń dla osób bezrobotnych związanych z promocją zatrudnienia czy wykonywania prac społecznie użytecznych.

- miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza kwoty wskazanej w artykule 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Kwota podlega okresowej waloryzacji i jest inna dla gospodarstw jednoosobowych, i inna dla gospodarstw wieloosobowych.

 

Kto nie dostanie pomocy

Na pomoc z Funduszu nie mogą liczyć osoby, które same wypowiedziały umowę o pracę lub jej rozwiązanie nastąpiło z winy pracownika.

W początkowym okresie po utracie pracy, na wsparcie z Funduszu nie mogą liczyć też ci, których kredyt mieszkaniowy objęty jest ubezpieczeniem na wypadek utraty pracy. W takiej sytuacji, ubieganie się o pomoc z Funduszu możliwe jest dopiero po zakończeniu okresu, w którym wypłacane jest świadczenie ubezpieczeniowe.

Bardzo istotne ograniczenie dotyczy też kredytów zaciągniętych wspólnie przez dwie lub więcej osób. Fundusz Wsparcia Kredytobiorców może udzielić wsparcia tylko jednej z nich, nawet jeśli i inne spełniają ustawowe wymogi uprawniające do ubiegania się o pomoc z Funduszu. Odstępstwo od tej zasady możliwe jest tylko w sytuacji, gdy pomoc dla jednego ze współkredytobiorców została już zakończona i była udzielana przez okres krótszy lub równy 17 miesięcy. Rzecz w tym, że ustawa wymaga, by kredyt dotyczący jednej nieruchomości był wspierany maksymalnie przez 18 miesięcy.

Trzeba również pamiętać, że o pomoc Funduszu nie mogą się ubiegać osoby będące właścicielami innego mieszkania lub domu, posiadające lokatorskie lub własnościowe prawo do mieszkania lub domu spółdzielczego (dotyczy to także lokali będących w budowie), lub będące najemcami innego mieszkania czy domu. W tym ostatnim przypadku chodzi o wyeliminowanie sytuacji, gdy kredytobiorca wyprowadza się do innego mieszkania (na ogół mniejszego), a mieszkanie na zakup, którego zaciągnął kredyt wynajmuje.

 

Czas trwania wsparcia

Maksymalny okres pomocy ze środków Funduszu wynosi 18 miesięcy. W tym czasie kredytobiorca otrzymuje pieniądze na spłatę płaconych co miesiąc rat (kapitał plus odsetki). Maksymalna kwota pomocy może wynieść 1.500 zł miesięcznie. Dotyczy to także kredytów udzielonych w walucie obcej. Ich ratę przelicza się wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu wpłaty raty w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia dokumentów o pomoc z Funduszu.

Ustawodawca założył, że w ciągu wspomnianych 18 miesięcy sytuacja kredytobiorcy ustabilizuje się, rozwiąże on swoje problemy i będzie mógł podjąć dalsze samodzielne spłacanie kredytu. Formą pomocy dla kredytobiorcy jest też dwuletnia karencja w zwrocie otrzymanego wsparcia. Po jej upływie, kredytobiorca zwraca otrzymane z Funduszu środki w równych, nieoprocentowanych ratach rozłożonych na 8 lat.

 

Koniec pomocy

W każdej chwili, jeśli tylko zmieni się sytuacja kredytobiorcy (np. znajdzie on pracę) i nie będzie już żadnych przesłanek do udzielania pomocy, Fundusz może wstrzymać wypłatę wsparcia.

Ustawa wyraźnie mówi o sytuacjach, o których kredytobiorca powinien bezzwłocznie powiadomić Fundusz. Może to być nie tylko znalezienie pracy czy utrata statusu bezrobotnego, ale także sprzedaż mieszkania, którego dotyczył kredyt objęty pomocą, zwiększenie dochodów lub zmniejszenie raty kredytu przez co nie ma już przesłanki do otrzymywania pomocy z tytułu nadmiernego obciążenia domowego budżetu kredytobiorcy. Krótko mówiąc, kredytobiorca ma powiadomić Fundusz o wszelkich okolicznościach mających wpływ na prawo do korzystania z jego pomocy.

Spłacając otrzymane wsparcie, trzeba pamiętać o terminowym regulowaniu wyznaczonych rat. Jeśli będą opóźnienia i na dodatek nie zostanie dotrzymany ostateczny termin wpłaty wskazany przez Bank Gospodarstwa Kredytowego, trzeba się liczyć z koniecznością zapłacenia odsetek ustawowych liczonych od dnia rozpoczęcia zwrotu wsparcia, czyli wpłaty pierwszej raty.

 

Gdzie składać wniosek?

Ustawodawca, chyba niezbyt fortunnie, przyjął, że wnioski o uzyskanie składa się w banku, który udzielił kredytu. Ma on 30 dni na rozpatrzenie wniosku i po pozytywnej decyzji następuje podpisanie umowy.

Przepisy nie przewidują możliwości odwołania od decyzji banku. Tymczasem bankom nie zależy na pozytywnym rozpatrzeniu dużej liczby wniosków, bo pieniądze wpłacone przez nie do Funduszu, a niewykorzystane przez kredytobiorców, wracają do nich. W internecie można znaleźć wiele opisów działań banków, którymi zniechęcają potencjalnych beneficjentów pomocy z Funduszu do składania wniosków, a jeśli już zostaną one złożone, to banki mnożą wymagania, na różne sposoby (korzystne dla siebie) interpretują kryterium dochodowe.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców prowadzony jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego, na którego stronie www.bgk.pl , w zakładce Fundusze i Programy, znajduj się wszelkie informacje przydatne kredytobiorcom myślącym o uzyskaniu pomocy z Funduszu.

 

2017-12-11
Zobacz wszystkie

Kalkulator kredytowy

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!
pola oznaczone * są wymagane

Kursy walut

Kursy walut Notowanie z: 2020-06-03
USD 3,9121 0.46% 0.0182 zł
EUR 4,3859 0.10% 0.0043 zł
CHF 4,0635 0.95% 0.0389 zł
GBP 4,9186 0.30% 0.0148 zł

Nasi partnerzy

Odwiedź nas na Google+

Ta strona korzysta z cookies OK, rozumiem Więcej informacji